شماره پشتیبانی : 09149609934

ویژگی های کفش مخصوص دیابتی

1: پنجه گشاد وپهن ، 2:کفی قابل تعویض 3:کف بیرونی قوسی شکل  4:پاشنه پهن وسفت براپایداری بیشتر و بدون ارتفاع زیاد 5:سطح داخلی نرم باقوس ملایم 6:داخل پاشنه نرم