شماره پشتیبانی : 09149609934

تسکین پادرد به روش خانگی

یک تشت از آب داغ ویک تشت از آب سرد پرکنید ، 3دقیقه پا را داخل  آب داغ فرو برده وسپس 30 تا60 ثانیه در آب سرد فروکنید ، چندبار تکرار کنید تادرد پایتان رفع شود