شماره پشتیبانی : 09149609934

خارپاشنه

علل .. راه رفتن غیراستاندارد که فشار زیادی روی پاشنه می اورددویدن یاراه رفتن روی سطوح سخت اضافه وزن و قوس زیاد یا صافی کف پا  ,   افزایش سن که موجب کاهش انعطاف لیگامالکف پا وکاهش توده چربی زیرپاشنه میشود ، ایستادن طولانی مدت درطول روز ، تغییرات هورمونی درخانمها

نشانه ها : خارپاشنه معمولا بادردهمراه است و هنگام دویدن تشدید میشود ،افرادی که این درد راتجربه کرده اند میگویندهنگام صبح بیدارشدن ازخواب وبا اولین قدم ،احساس فرورفتن یک چاقو یاسوزن به پاشنه را دارند 

درمان : اولین درمان استفاده ازکفشهای مخصوص خارپاشنه دربیرون ازمنزل واستفاده ازدمپایی هایمخصوص خارپاشنه درداخل خانه ، ، دوم استفاده ازکمپرس یخ ومسکن برای کاهش درد والتهاب موثراست ،سوم درمان ازطریق فیزیوتراپی ، چهارم استفاده ازکفی های مخصوص جهت درمان وپیشگیری از وخیم ترشدن درد.